تنظیمات منوی کنترل ساعت گارمین
تنظیمات منوی کنترل ساعت گارمین

تنظیمات منوی کنترل ساعت گارمین

تنظیمات منوی کنترل ساعت گارمین

سفارشی کردن منوی کنترل ساعت گارمین می توانید ترتیب گزینه های منوی میانبر را در منوی کنترل ها (مشاهده منوی کنترل ساعت گارمین ) اضافه ، حذف و تغییر دهید.
1- دکمه MENU را نگه دارید.
2- کنترل ها Controls را انتخاب کنید.
3- برای سفارشی سازی یک میانبر انتخاب کنید.
4- گزینه ای را انتخاب کنید:
• برای تغییر مکان میانبر در منوی کنترل ها ، ترتیب مجدد Reorder را انتخاب کنید.
• حذف را انتخاب کنید تا میانبر از فهرست کنترل حذف Remove شود.
5- در صورت لزوم ، افزودن جدید Add New را برای افزودن میانبر اضافی به فهرست کنترل ها انتخاب کنید.

یه عنوان مثال برای فعالسازی  :

فعال کردن حالت هواپیما
برای غیرفعال کردن تمام ارتباطات بی سیم می توانید حالت هواپیما را فعال کنید.
توجه: می توانید گزینه هایی را به منوی کنترل ها اضافه کنید
LIGHT را نگه دارید.
حالت هواپیما را انتخاب کنید.

برای داشتن اطلاعت کاربردی ساعت های گارمین و یا کارکرد صحیح و بهینه بروی لینک ( آموزش ساعت گارمین در جهان پرداز سپنتا ) کلیک بفرمایید